การแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Inspirational Landscapes

Friday 31 January 2020

Thailand Cultural Centre, Main Hall

Conductor: Michel Tilkin

Soloist: Boris Belkin, Violin

 

Programs

Beethoven: Die Wut über den verlorenen Groschen

Bruch: Scottish Fantasy, Op. 46

R. Schumann: Symphony No. 3 in E-flat major, Op.97 (Rhenish)

ABOUT RBSO

RBSO is a non-profit foundation which has set a standard for professional orchestra to become the leading orchestra of Thailand, representing the country as the “Cultural Ambassador” to perform classical, operatic, musicals, popular and Thai contemporary concerts both locally and in many countries.

NEWSLETTER

CONTACT

2nd floor, Kian Gwan III Building,
152 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

Telephone: +66(0)255 6617-8, +66(0)255 9191-2
Fax: +66 (0) 2255 6619
Email: orchestra@rbsothailand.com