สำนักงานบริหาร

นายวันชัย ญาณอุบล

ผู้จัดการทั่วไป

นายวิทยา ตุมรสุนทร

ที่ปรึกษา

นางอาภา วานิชวงศ์

พนักงานสํานักงานบริหาร

นางสาวจันทิมา เอี่ยมขันทอง

พนักงานสํานักงานบริหาร

นายชายพิน ศรีพงษ์ยิ่ง

พนักงานสํานักงานบริหาร

นางสาวภาวศุทธิญา สมสัมโรง

พนักงานสํานักงานบริหาร

นางนฤมล บุตรอดิศัย

พนักงานฝ่ายบัญชี

นางสาวสุดาพร อุ่นสูงเนิน

พนักงานฝ่ายบัญชี

นายชาตรี เอี่ยมสิน

พนักงานวงดุริยางค์

นายพัสกร อินทรสมบัติ

พนักงานวงดุริยางค์

นางสาวโฉมวิลัย ยูฮันเงาะ

พนักงานวงดุริยางค์

นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ

พนักงานโรงเรียนดนตรี

นางสาวปถมภรณ์ เชื่อมสุข

พนักงานฝ่ายบัญชี โรงเรียนดนตรี

Don't miss any updates