คณะกรรมการ

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์,
ประธานกรรมการ

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์,
รองประธานกรรมการ

นางสาวนันทินี สุทธิรักษ์,
เลขานุการ

นายวันชัย ญาณอุบล,
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

นายสมพันธ์ จารุมิลินท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ

นายณัฐพล ขันธหิรัญ

นางอัจฉรา เตชะไพบูลย์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม

นายนารา เกตุสิงห์

นายภัคพล งามลักษณ์

นายยุทธนา เจียมตระการ

นายกฤษณ์ จันทโนทก

ดร. วานิช โปตะวนิช

ม.ล. ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์

Don't miss any updates