สำนักงานบริหาร

นายวันชัย ญาณอุบล

ผู้จัดการทั่วไป

นายวิทยา ตุมรสุนทร

ที่ปรึกษา

นางอาภา วานิชวงศ์

พนักงานสํานักงานบริหาร

นางสาวจันทิมา เอี่ยมขันทอง

พนักงานสํานักงานบริหาร

นางสาวนันทิกานต์ ฉัตรนพคุณ

พนักงานสํานักงานบริหาร

นายวรเมศร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

พนักงานสํานักงานบริหาร

Mr.Phan Hoang Huy

พนักงานสการสื่อสารการตลาด

นางนฤมล บุตรอดิศัย

พนักงานฝ่ายบัญชี

นางสาวสุดาพร อุ่นสูงเนิน

พนักงานฝ่ายบัญชี

นายชายพิน ศรีพงษ์ยิ่ง

พนักงานวงดุริยางค์

นายชาตรี เอี่ยมสิน

พนักงานวงดุริยางค์

นายพัสกร อินทรสมบัติ

พนักงานวงดุริยางค์

นางสาวโฉมวิลัย ยูฮันเงาะ

พนักงานวงดุริยางค์

นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ

พนักงานโรงเรียนดนตรี

นางสาวนิธิศา เพ็งภาค

พนักงานโรงเรียนดนตรี

Don't miss any updates