คณะกรรมการ

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์,
ประธานกรรมการ

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์,
รองประธานกรรมการ

นางสาวนันทินี สุทธิรักษ์,
เลขานุการ

นายวันชัย ญาณอุบล,
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

นายสมพันธ์ จารุมิลินท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ

นายธนา เวสโกสิทธิ์

นางอัจฉรา เตชะไพบูลย์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

นายบรรสาน บุนนาค

นายอิทธิพล คุณปลื้ม

นายนารา เกตุสิงห์

นายภัคพล งามลักษณ์

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์

นายยุทธนา เจียมตระการ

ม.ล. ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์

ดร. วานิช โปตะวนิช

Don't miss any updates